Persondatapolitik

Vi respekterer dine persondata

1. Indledning

Tak, fordi du valgte at bruge vores Applikation. Det er vigtigt for Trailhub ApS at beskytte og respektere dit privatliv i forbindelse med, at du bruger vores Applikation. Udover at være din foretrukne leverandør af Call Tracking, er vores mål at behandle dine personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg, når du bruger Applikationen. Trailhub ApS har høje etiske standarder og fastsat strenge interne procedurer, for at sikre dine personoplysninger på bedst mulige vis. I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores Applikation.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik kan vi kontaktes på info@trailhub.io eller telefon 82827388.

2. Opdatering af vores persondatapolitik

Vores privatlivspolitik vil altid være at finde på denne webside. Privatlivspolitikken opdateres, så snart vi vurderer, at der er behov for det. F.eks når vi udbyder nye services og produkter.

3. Hvad er personoplysninger?

Det er personoplysninger der kan bruges til at identificere en person også selvom man ikke har alle oplysninger på samme tid. Eksempler er navn, adresse, email og telefonnummer, billede og IP-adresse. I Databeskyttelsesforordningen er der forskellige variationer af personoplysninger, hvilket alt sammen er med til at sikre dit privatliv bedst muligt.

4. Hvilke services leverer vi?

Trailhub ApS leverer Call Tracking. Til brug herfor indsamler vi en række data om dig, heraf også personoplysninger. De underlæggende punkter beskriver hvilke data vi indsamler, hvordan det gøres, og hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler personoplysningerne og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

5. Sådan indsamler vi personoplysninger

Trailhub ApS indsamler personoplysninger om dig på flg. måder:

 • Ved brug af vores hjemmeside
 • Ved brug af vores Trailhub Applikation
 • Ved kontakt til kundeservice/-support
 • Ved tilmelding til vores nyhedsbrev
 • Ved at du selv har givet os personoplysningerne

Nedenstående omhandler hvorfor vi indsamler dette data samt på hvilket grundlag vi gør dette.

6. Sådan bruger vi dine personoplysninger

Her kan du læse at vi:

 • Indsamler og bruger dine personoplysninger til bestemte formål
 • Sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
 • Løbende kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
 • Videregiver dine personoplysninger i visse tilfælde (med din forudgivende accept)

Indsamling og brug af dine personoplysninger til bestemte formål
Formålet med at indsamle og bruge dine personoplysninger kan inddeles i følgende kategorier:

 1. I den første kategori er der visse personoplysninger vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er f.eks. dit navn, dit telefonnummer og din e-mail adresse, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger, som du selv giver os ifm. oprettelse af en konto på vores Applikation. Ønsker vi at bruge dine indsamlede personoplysninger til andet end det – det først var indsamlet til (tiltænkt), anmodes du herom forud for anvendelsen.
 2. I den anden kategori er der visse personoplysninger, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester samt tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig. Vi sletter dine personoplysninger efter 36 måneder, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem på dette tidspunkt.
 3. I den tredje kategori er der indsamling af indgående telefonnumre (hvem har ringet), samt viderestillingsnummer (hvem har taget telefonen) for at kunne forbinde dette til den allerede-eksisterende information om den besøgendes adfærd gennem integration med Google Analytics. Dette sker gennem Trailhub-scriptet, som installeres på kundens hjemmeside. Denne del udgør, sammen med første kategori, vores lovlige behandlingsgrundlag, da vi ikke uden disse personoplysninger, kan levere vores service til dig.

For en god ordens skyld præciserer vi i nedenstående hvilke persondata vi indsamler, og på hvilken måde:

For brugere af Trailhub Applikationen:

 • Navn
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer

For besøgende af en hjemmeside, hvor der gøres brug af Trailhub-scriptet:

 • Evt. indgående telefonnummer (hvem har ringet)
 • Evt. telefonnummer til viderestilling (hvem har taget telefonen)
 • IP-adresse
 • Geo-data (hvor i verden sidder den besøgende)

Nogle personoplysninger skal opbevares i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel personoplysninger til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne. Da vores service omfatter et produkt, hvor vi har et ansvar for over dig eller andre, opbevarer vi som udgangspunkt nogle personoplysninger i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktinformationer samt mailkorrespondance med dig. Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke personoplysninger vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Dokumenterne slettes for de personoplysninger, der ikke er nødvendige for denne dokumentation.

Hvem deler vi dine personoplysninger med
Vi hverken sælger, offentliggør eller viderebringer på anden måde dine personoplysninger til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt for levering af vores service overfor dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du aktivt har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødvendigt for at kunne beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU/EØS

Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine personoplysninger, som vi måtte være i besiddelse af.

Ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få udleveret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af personoplysningerne. Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, om vi foretager automatiske afgørelser (heraf profilering), hvem vi videregiver personoplysningerne til og hvor vi har personoplysningerne fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med personoplysningerne. Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers personoplysninger og/ eller i henhold til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine personoplysninger
Du kan til enhver tid kræve at få slettet de personoplysninger vi er i besiddelse af. Såfremt vi ikke længere har et formål med at være i besiddelse af dine personoplysninger, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender personoplysningerne med henblik på markedsføring og profilering. Vi tager hurtigst muligt stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU/EØS
Du har ret til at få oplyst, såfremt vi videresender personoplysninger til et land uden for EU/EØS. Vi kan oplyse, at vi videresender personoplysninger til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA. Alle vores databehandlere i USA er tilsluttet Privacy Shield-aftalen (læs mere her: EU-US Privacy Shield) og er forpligtet til at overholde gældende persondatalovgivning, heraf Databeskyttelsesforordningen. Vi vurderer derfor at kunne videregive personoplysninger til disse virksomheder.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine personoplysninger eller træffer automatiske afgørelser.

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine personoplysninger behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt. Vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer for håndtering af personoplysninger.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet. Du kan skrive til os på info@trailhub.io

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt. Skulle du herefter fortsat mene, at vi ikke behandler din henvendelse, samt dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

8. Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne og vi indsamler derfor ikke bevidst personoplysninger fra og om børn. Dog er vi realistiske omkring børns brug af elektroniske enheder og vil dermed aldrig med 100% sikkerhed kunne sige, at vi ikke modtager personoplysninger fra og om børn. Vi har dog forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage personoplysninger fra børn. Skulle det ske sletter vi straks personoplysningerne, hvis vi bliver opmærksom på, at de omhandler et barn. Er du forælder eller værge og mener, at dit barn har givet/sendt eller på anden vis informeret os omkring sine personoplysninger, heraf bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via oplyste kontaktinformationer i bunden.

9. Sådan opbevarer vi dine personoplysninger

Trailhub ApS er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine personoplysninger. Vi benytter derfor relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som er med til at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de personoplysninger, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at personoplysningerne ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at:

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med personoplysninger
 • Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Såfremt der opstår risiko for eller et egentligt databrud – orienteres de berørte personer

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.
Det inkluderer blandt andet, at personoplysninger kun er tilgængelig for den (eller de) ansat(te), der har brug for det.  Ansatte, der har brug for at håndtere personoplysninger, har underskrevet en tavshedserklæring. Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores ansatte i korrekt håndtering af personoplysninger og kontrollerer, at reglerne overholdes af de ansatte.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler personoplysninger
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger
 • Installeret systemer til behandling af personoplysningerne, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer
 • Begrænsning af adgangen til personoplysninger, så kun de ansatte, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
 • Kontrol af ansattes faktiske adgang til personoplysninger gennem logning og tilsyn
 • Undersøgelse af, om de personoplysninger, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirkning på vores service og forpligtelser over for dig
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler personoplysninger på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder

Risikoen og ansvarsfraskrivelse
Den største fare for misbrug af personoplysninger skyldes menneskers egen ageren. Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne personoplysninger (bl.a. aldrig oplyse adgangskoder til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding. Selvom vi foretager ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af personoplysninger, vil det ikke kunne udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser. Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine personoplysninger i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning. Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores webside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning. Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine personoplysninger. Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus-, antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer og mobile devices. Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer, tablet og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning
Som oplyst har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine personoplysninger. Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

10. Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside og i vores Applikation kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores virksomhed. Trailhub ApS er ikke ansvarlige for indholdet på disse websider og vores privatlivspolitik gælder dermed ikke herfor.

11. Kontaktoplysninger

Vores virksomhed Trailhub ApS er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen:

Trailhub ApS
Strandvejen 9
9000 Aalborg
CVR-nr. 37558125
Telefonnr. 82827388
E-mail: info@trailhub.io
Hjemmeside: trailhub.io

Menu