Betingelser

Disse betingelser er gyldige fra 16. juni 2019 og erstatter alle tidligere versioner.

Om Trailhub

Trailhub (TH/vi/os) er ejet af Trailhub ApS og har til hensigt at hjælpe virksomheder med at spore indgående opkald. Vi tilbyder bureauer Call Tracking gennem et Call Tracking-system (Applikationen), eller direkte til slutkunden, uden adgang til Applikationen, i forskellige betalte abonnementsformer.

Vores Applikation tilbydes udelukkende erhvervskunder.

Al brug af Applikation er underlagt disse betingelser, som du (Kunden) skal acceptere for at bruge Applikationen.

Persondatapolitik & Databehandleraftale

Du skal tillige, når du opretter din virksomhed, acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Brug af Applikationen

Ved anvendelse af Applikationen eller på anden vis indgået aftale med os om brugen af Applikationen, accepterer du disse betingelser. Repræsenterer du en virksomhed, står du inde for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

TH giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere. Du indestår for, og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med TH.

Telefonnumre, som anvendes i forbindelse med brug af Applikationen, tilhører til enhver tid TH og kan ikke overdrages medmindre et skriftligt samtykke fra TH er givet hertil.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører at vi kan justere priserne, således at TH stilles uændret. TH har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype og/eller den enkelte faktura. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet 3 måneder forud.

Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Aftalens varighed

Disse betingelser er gældende så længe Kunden har en konto, som giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Da Applikationen udelukkende udbydes digitalt til erhvervsdrivende tilbydes der ikke refundering eller 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Kunden kan til enhver tid vælge at opsige sit abonnement ved at sende en mail som tydeliggør, at abonnementet ønskes opsagt. Opsigelse skal ske senest 14 dage før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

TH kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

TH har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. TH har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder til bl.a. opbevaring af data.

Kundens data

De informationer du indtaster i Applikationen, eller på anden vis deler med os, behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner, at det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lign. TH kræver, at enhver offentlig instans, som anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Data i Applikationen kan bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.
Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal det nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt ikke vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis en tidsbegrænset prøveperiode eller et betalt abonnement udløber eller opsiges, medfører dette at Kunden ikke kan tilgå Applikationen. Hvis TH ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet

TH forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen mens opdateringer foretages. TH tilstræber sig højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

TH forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner eller Applikationer, som vurderes interessante for Kunden. Kunden kan til enhver tid afmelde sig disse e-mails ved at klikke på ”afmeld”-linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Applikationen foregår helt og aldeles på eget ansvar. TH kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af, og adgang til Applikationen.
TH fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, som er uden for THs kontrol. Dette gælder f.eks. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, hardwareproblemer, hacker-angreb, virus eller anden form for force majeure. TH hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er angivet, er TH indehaver af ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale heri.

Ændringer og opdateringer

TH kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. Brug af Applikationen efter en ændring af betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem Kunden og TH skal uenigheden afgøres efter dansk ret med byretten i Aalborg som første instans.

Menu